ПРО ЖУРНАЛ

Галузь та проблематика збірника наукових праць «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти»

Видавник: Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

Наукове видання “Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти” є педагогічним часописом, присвяченим проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.

Часопис створено, щоб задовольнити інформаційні потреби педагогічної спільноти, надати їй відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку професійної освіти сьогодення, сприяння дослідженням, популяризації та систематизації досягнень сучасної психолого-педагогічної науки, найвагоміших наукових та практичних здобутків означеної галузі освіти.

Збірник наукових праць «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» висвітлює різні аспекти сучасної професійної освіти, результати теоретичних або експериментальних досліджень із педагогічних наук (спеціальності 13.00.01 – 13.00.10), віддаючи перевагу таким напрямам наукових пошуків в освіті:

 • актуальні тенденції розвитку професійної освіти;
 • розвиток професійної освіти як системи;
 • взаємозв’язок професійної освіти з іншими науками про людину;
 • моніторинг у професійній освіті;
 • проблеми сучасного підручника для професійної освіти;
 • дидактика професійної освіти;
 • теорія та практика професійного виховання молоді;
 • теорія та методика багатоступеневого навчання у професійній школі;
 • теорія та практика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи;
 • теорія та практика професійної підготовки майбутніх філологів, учителів музики, образотворчого мистецтва, технологій;
 • медико-біологічні дослідження учнів початкової школи та майбутніх учителів;
 • теорія та методика вивчення загальнопедагогічних і спеціальних дисциплін у системі вищої професійної освіти (за групами професій);
 • теорія та методика вивчення загальнонаукових та соціально-політичних дисциплін у вищих навчальних закладах за групами спеціальностей;
 • дидактичні основи застосування комп’ютерних та інших педагогічних технологій при вивченні окремих предметів у системі вищої професійної освіти;
 • теорія та методика організації виробничої практики у вищих навчальних закладах за групами спеціальностей;
 • дистанційне навчання в системі професійної освіти;
 • стандартизація у вищій професійній освіті: національний та зарубіжний вимір;
 • механізми і технології забезпечення та управління якістю професійної освіти;
 • психолого-педагогічні засади загальнокультурного й професійного розвитку особистості майбутнього фахівця;
 • теоретико-методичні засади розробки й використання педагогічних, інформаційно-комунікаційних та інноваційних технологій у неперервній професійній освіті.